Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради                                                Наказ 

від «31» серпня 2022р. № 01                                                        від «31» серпня 2022 р. № 45

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Сальницького ліцею

Уланівської сільської ради

Хмільницького району

на 2022-2023 н.р.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ І. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ………………………………………………..8

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ ТА РОКАМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………9

РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ГОДИН МІЖ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ПЕВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИВЧАТИСЯ ОКРЕМО ТА/АБО ІНТЕГРОВАНО З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ…………………………………………………………………11

РОЗДІЛ ІV. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ, ЩО МІСТИТЬ ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ………………………..19

РОЗДІЛ V. ОПИС ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ…………………………………………31

РОЗДІЛ VІ. ІНШІ СКЛАДОВІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬ СПЕЦИФІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………….37

 

ВСТУП

 

Сальницький ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом закладу освіти.

Освітня програма Сальницького ліцею  є наскрізною, охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) та ІІІ (профільна середня освіта) ступенях навчання та дошкільну освіту. Програма кожного рівня навчання у спрощеному вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх програм, а також опис технологій їхньої реалізації. Таким чином, вона визначає єдність взаємопов'язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних їм освітніх технологій, що визначають зміст освіти, спрямованих на досягнення прогнозованого результату діяльності школи.

Головною метою закладу освіти  є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 - розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням  закладу освіти.

Заклад освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

У відповідності до чинного законодавства заклад освіти здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь - початкова освіта;

II ступінь - базова середня освіта;

III ступінь - профільна середня освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних  Типових освітніх програмах.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення закладу освіти є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітні програми, реалізовані в закладі освіти, спрямовані на:

·                     формування у здобувачів освіти сучасної наукової картини світу;

·                     виховання працьовитості, любові до природи;

·                     розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості;

·                     формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

·                     інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

·                     рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

·                     виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;

·                     формування потреби здобувачів освіти до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Досягнення мети, тим самим призначення закладу освіти, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-                   вільне володіння державною мовою;

-                   здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-                   математична компетентність;

-                   компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-                   інноваційність;

-                   екологічна компетентність;

-                   інформаційно-комунікаційна компетентність;

-                   навчання впродовж життя;

-                   громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-                   культурна компетентність;

-                   підприємливість та фінансова грамотність;

-                   інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Освітню програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-                       дитиноцентризму і природовідповідності;

-                       узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-                       науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-                       наступності і перспективності навчання;

-                        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-                       логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-                       можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-                       творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-                       адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Освітня програма передбачає:

-                   забезпечення повноти, систематичності та усвідомленості знань, їх міцності та дієвості, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок;

-                   формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-                   виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-                   утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей дітей.

Освітня програма визначає:

1)  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою

2)  загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також розподіл навчального навантаження між освітніми галузями за роками навчання;

3)  навчальний план, що передбачає перерозподіл годин між обов’язковими для вивчення навчальними предметами певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими предметами;

4)  перелік навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що містить опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів);

5)  опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання;

6)  інші складові, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації у закладі освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

Освітня програма розроблена на виконання:

-   Закону України «Про освіту»;

-   Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

І ступеня (початкова освіта):

Ø    КОНЦЕПЦІЇ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»);

Ø    Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87    від     21.02.2018  (із змінами, внесенимизгідно з Постановами КМ України № 688 від 24.07.2019 № 898 від 30.09.2020).

Ø    Для 1-2 класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б.  (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22);

Ø    Для 3-4 класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б.  (наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22).

ІІ ступеня (базова середня освіта):

5 класи (адаптаційний цикл базової середньої освіти):

Ø    Наказу МОН України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;

Ø    Державного стандарту базової середньої освіти (Постанова КМУ від 30.09.2020 №898);

6 -9 класи:

Ø    Наказу МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, таблиця 1).

Ø    Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (6-11 класи) постанова КМУ від 23.11.2011 №1392;

Ø    Листа Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році».

ІІІ ступеня (повна (профільна)загальна середня освіта):

10, 11 класи:

Ø    Наказу МОН України від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464) "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, таблиця 2).

 

І. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Профільну середню освіту можуть здобувати особи, які завершили здобуття базової середньої освіти. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти за інших умов.

ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ ТА РОКИМА НАВЧАННЯ

 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік становить:

-        для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;

-        для учнів 2-х класів - 875 годин/навчальний рік;

-        для учнів 3-х класів - 910 годин/навчальний рік;

-        для учнів 4-х класів - 910 годин/навчальний рік;

-        для учнів 5-х класів - 1085 годин/навчальний рік;

-        для учнів 6-х класів - 1155 годин/навчальний рік;

-        для учнів 7-х класів - 1172,5 годин/навчальний рік;

-        для учнів 8-х класів - 1207,5 годин/навчальний рік,

-        для учнів 9-х класів - 1260 годин/навчальний рік;

-        для учнів 10-х класів  - 1330 год/навчальний рік;

-        для учнів 11-х класів  - 1330 год/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1-х - 4-х класів (додаток 1), для 5-х (додаток 2), 6-9 класів (додаток 3), для 10-го і 11-го класів (додаток 4).

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

5 клас НУШ

-        Мовно-літературна

-        Математична

-        Природнича

-        Соціальна і здоров'язбережувальна

-        Громадянська та історична

-        Технологічна

-        Інформатична

-        Мистецька

-        Фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІ ступеня

-                     Мови і літератури

-                     Суспільствознавство

-                     Мистецтво

-                     Математика

-                     Природознавство

-                     Технології

-                     Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІІ ступеня

-                     Мови і літератури

-                     Суспільствознавство

-                     Естетична культура

-                     Математика

-                     Природознавство

-                     Технології

-                     Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не                   включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

Навчальні плани для 10-11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Години варіативної складової розподіляються на:

-                     на додаткові предмети;

-                     індивідуальні заняття та консультації;

-                     на поглиблене вивчення предметів,

-                     введення курсів за вибором, факультативів.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

ІІІ. навчальний план, що передбачає перерозподіл годин між обов’язковими для вивчення навчальними предметами певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими предметами

Загальні засади

Форма власності: комунальна.

Режим роботи навчального закладу: п'ятиденний.

Мова навчання: українська.

Структура 2022-2023 навчального року

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – 1 вересня - 30 грудня 2022 року,

ІІ семестр – 16 січня - 02 червня 2023 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні  31.10.2022 - 06.10.2022 (початок занять 07.11.2022)

зимові 31.12.2022 - 15.01.2023 (початок занять 16.01.2023)

весняні 27.03.2023 - 02.04.2023 (початок занять 03.04.2023)

Навчальні екскурсії для учнів 1-4 класів  у 2022-2023 навчальному році організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та згідно рішення педради від 31.08.2022 (протокол №1) проводяться упродовж навчального року.

Початок занять – о 9.00 год.

Тривалість уроків у початковій та основній школах - відповідно до статті 16 закону України «Про повну загальну середню освіту»:

-                   у 1-х класах – 35 хвилин,

-                   у 2-4-х – 40 хвилин,

-                   у 5-11-х – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками (відповідно до розділу V пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020) встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: малих перерв тривалістю 10 хвилин, великих - тривалістю 30 хвилин (після дтретього уроків).

Факультативні заняття і курси за вибором проводяться в період основних занять із обов’язковою перервою за затвердженим розкладом.

У 2022 - 2023 навчальному році у закладі освіти сформовано 11 класів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Середня наповнюваність:

1-4 класів – 15  учнів                      10-11 класів – 18 учнів

5-9 класів – 17  учнів                      По школі  - 17 учнів.

 

Мережа класів та контингент учнів

 

№ п/п

Клас

Всього учнів

Хлопчиків

Дівчаток

1

1

12

6

6

2

2

12

10

2

3

3

12

7

5

4

4

23

10

13

5

5

14

5

9

6

6

18

9

9

7

7

16

6

10

8

8

13

6

7

9

9

23

10

13

10

10

21

9

12

11

11

16

7

9

Всього

11

 

 

 

 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-4).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 01.09.2022 № 1) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

Клас

Модулі

5

Легка атлетика,панна, гандбол, футбол,волейбол, настільний теніс.(1с)

6-11

Футбол, легка атлетика, волейбол. баскетбол

5

Технології: статична іграшка, підставка під гарячу посуду,ялинкова прикраса, серветниця, кухонне приладдя, макет транспортного засобу, побутові електроприлади в моєму житті, сервіровка святкового столу.

5

Мистецтво:1.Види та мова мистецтва, 2.Види та мова сценічних мистецтв, 3.Види та мова візуальних образотворчих мистецтв, 4.Види та мова візуальних пластичних мистецтв, 5.Види та мова візуальних екранних мистецтв.

 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами): при вивченні предметів Захисту України у 10 та 11  класі; інформатики – у 6 та7 класах.

З урахуванням особливостей закладу освіти та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти варіативною частиною передбачено виділити додаткові години на:

Ø    збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

математика по 1 годині у 2-4, 10, 11 класах (5 год.).

українська мова -0.5 год у 11класі,

історія  України – 0.5 год у 11 класі.

З метою забезпечення реалізації якісної допрофільної підготовки у варіативній частині також передбачені години на вивчення:

Ø    додаткових предметів:(Захист України по 0.5 год у 8 та 9 класах)

Ø    курсів за вибором - Основи фінансової грамотності -1 год у 6 класі.

Навчальне навантаження на учня у всіх класах витримано в межах норми.

 

 Навчальний план для 1-2 класів

(до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом

Шияна Р. Б. (Наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22)

 

Навчальні предмети

Класи

1

2

Українська мова

5

5

Іноземна (англійська) мова

2

3

Математика

3

3+1

Я досліджую світ (7 год.)

 

Розподіл за галузями:

мовно-літературна

2

2

математична

1

1

природнича

2

2

технологічна

1

1

соціальна

0,5

0,5

здоров’язбережувальна

громадянська

0,5

0,5

історична

інформатика

-

1/1

Мистецтво

(музичне мистецтво+образотворче мистецтво)

2

2

Фізична культура

3

3

Усього

19+3

21/1+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення

індивідуальних консультацій та групових занять (математика)

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

25


 

Навчальний план для 3-4 класів

до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом Шияна Р. Б, (Наказ МОН України від 12.08.2022 № 743-22)

 

         Навчальні предмети

Класи

3

4

        Українська мова

5

5

       Іноземна (англійська) мова

3

3    

        Математика

4

4

        Я      до сліджую             світ

       (7 год.)

мовно-літературна

2

2

математична

1

1

         Розподіл     за

галузями:

природнича

1

1

технологічна

1

1

соціальна

 

1

 

1

здоров’язбережувальна

громадянська

1

1

історична

Інформатика

1

1

Мистецтво (музичне мистецтво + образотворче мистецтво)

2

2

Фізична культура

3

3

Усього

22+3

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій та групових занять (хореографія)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26


 

 

Навчальний план для 5 класу:

до Типової освітньої програми

для 5-9 класів закладів загальної

середньої освіти  (наказ МОН України №235 від 19.05.2022)

 

Освітня галузь

Навчальні предмети

Клас

5

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Іноземна мова (англ. мова)

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»/Інтегрований курс «Довкілля»

2

Соціальна і здоров’язбережу-вальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси морального спрямування*до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»

0,5

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

 Інформатична

Інформатика

1,5

 Технологічна

Технології

2

  Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Кількість годин на вивчення окремих предметів визначає заклад освіти

2

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

Всього (без фізичної  культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Навчальний план для 6-9 класів

до освітньої програми ІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)

 

Освітня галузь

Навчальні предмети

Класи

6

7

8

9

    Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англ. мова)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

   Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

  Мистецтво

Мистецтво

-

-

1

1

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

  Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

       Природознавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

  Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

  Здоров’я і       фізкультура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

 Разом

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на  предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації (використано). З них:

 

 

 

 

Курс ЗУ

 

 

0.5

0.5

 

 

 

 

   Курс «Фінансова грамотність»

1

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27,5+3

28+3

29+3

30.5+3


 

 

Навчальний план для 10, 11 класів

до освітньої програми ІІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 №408 (в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493)

 

 

Навчальні предмети

Класи

10

11

Базові предмети

   

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу

та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові  предмети (3 год.)

технології

1,5

   1,5

Мистецтво

1,5

1,5

     

Додаткові години (використано):

Профільні предмети:

інформатика

 

    Окремі базові предмети:

   Математика

Українська мова

Історія

      6

 

5

 

1

        1

 

       7

 

5

 

2

1

0.5

0.5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього використано

36

36


 

 

IV. перелік навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що містить опис результатів навчання учнів з навчальних предметів

 

І ступінь

Предмет

Програма

1 клас

Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна (1 – 2класи). Видавництво Київ. ТД «Освіта Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 1272

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

2 клас

Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна (1 – 2класи). Видавництво Київ. ТД «Освіта Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 1272

 

 

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Я досліджую світ

 (інформатика)

3 клас

Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна 3 – 4 класи. Видавництво Київ. ТД «Освіта Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 1273

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Інформатика

 

4 клас

      Українська мова

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна 3 – 4 класи. Видавництво Київ. ТД «Освіта Центр плюс». Наказ МОН України від 08.10.2018 1273

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Фізична культура

Інформатика

 

 


 

ІІ ступінь

5 клас

Предмет

Програма

Укр. мова

Модельна навчальна програма «Українська мова 5 - 6 класи  для закладів загальної середньої освіти(автори Заболотний О. В., Заболотний В.В.та ін..) наказ МОН України від 12.07.21 №795 

Укр. література

Модельна навчальна програма

«Українська література. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори: Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.)

наказ МОН України від 12.07.21 №795

Математика

Модельна навчальна програма

«Математика. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори: Беденко М.В., та ін) наказ МОН України від 12.07.21 №795

Зарубіжна література

Модельна навчальна програма

«Зарубіжна література. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автор Волощук Є.В.) наказ МОН України від 12.07.21 №795

Англійська мова

Модельна навчальна програма «Іноземна мова 5 – 9 класи» для закладів загальної середньої освіти» автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А та ін. (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795)

Природознавство

Модельна навчальна програма

«Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)»

для закладів загальної середньої освіти

(авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.)

наказ МОН України від 12.07.2021 № 795

Етика

Модельна навчальна програма

«Етика. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

наказ МОН України від 12.07.2021 № 795

Історія

Модельна навчальна програма

«Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти

(автори Гісем О.В., Мартинюк О.О.)

наказ МОН України від 12 липня 2021 року № 795

Трудове навчання

Модельна навчальна програма

«Технології. 5-6 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., та ін.)

наказ МОН України від 12.07.2021 № 795)

Основи здоров’я

Модельна навчальна програма

«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Воронцова Т.В., та ін.)

наказ МОН України від 12.07.2021 № 795

Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори Козак Л. З., Ворожбит А. В.)

Наказ МОН від 12.07.2021 № 795

 (у редакції наказу МОН від 13.12.2021 № 1358)

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти авт.. Педан О. С., Коломієць Г. А та ін.. (наказ МОН України від 17.08.2022 року № 795)

Мистецтво

Модельна навчальна програма

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс)

для закладів загальної середньої освіти

(автори: Масол Л. М., Просіна О. В.) Наказ МОН України від 12.07.2021 №795.

 

Предмет

Програма

6 клас

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

 

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Математика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література

Навчальна          програма    для    загальноосвітніх навчальних        закладів

«Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.) - (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Біологія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Географія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Історія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. 5-9 класи» (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Трудове навчання

Навчальна прогама для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

           

    Основи здоров’я

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи здоров’я. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Інформатика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Інформатика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори Тимчик М. В., Алексєйчук Є. Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

7 клас

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

 

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Алгебра

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5 9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.), (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Біологія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Географія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9  класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Історія України

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. 5-9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Всесвітня історія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». (наказ МОН від 07.06.2017 №804)

Трудове навчання

Навчальна прогама для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)   

Основи здоров’я

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи здоров’я. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Інформатика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Інформатика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори Тимчик М. В., Алексєйчук Є. Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

8 клас

Українська мова

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804).

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. Наказ МОН України 17.07.2013 №983.

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Алгебра

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.), (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Біологія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Географія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9             класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Історія України

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. 5-9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Всесвітня історія

 

Трудове навчання

Навчальна прогама для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)   

Основи здоров’я

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи здоров’я. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Інформатика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Інформатика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори Тимчик М. В., Алексєйчук Є. Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від  07.06.2017 804)

9 клас

Українська мова

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804).

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. Наказ МОН України 17.07.2013 №983.

 

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Алгебра

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Геометрія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних   закладів «Математика. 5-9 класи» (авт. Бурда М. І., Мальований Ю. І.,) (наказ МОН України від 07.06.2017  № 804)

Зарубіжна література

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О. М.), (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Англійська мова

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)

Біологія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Біологія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Географія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Географія. 6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9              класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізика. 7-9 класи». (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Історія України

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. 5-9 класи». (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Всесвітня історія

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». (наказ МОН від 07.06.2017 №804)

Правознавство

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автю Ремех Т. О., Пометун О. І.)            (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Трудове навчання

Навчальна прогама для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)   

Основи здоров’я

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи здоров’я. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Інформатика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Інформатика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Фізична культура. 5-9 класи» (автори Тимчик М. В., Алексєйчук Є. Ю. та інші). (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол)» (наказ МОН України від 07.06.2017 804)

 

 


 

ІІІ ступінь

 

 

Предмет

 

Програма

10 клас

Українська мова

Навчальна програма «Українська мова (рівень стандарту).10-11 класи»  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Українська література

Навчальна програма «Українська література (рівень стандарту). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Алгебра

Навчальн програма  «Математика  (рівень стандарту,  профільний рівень). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407).

Геометрія

Навчальна програма «Математика (рівень стандарту, профільний рівень). 10-11 класи» ( наказ МОН України від 23.10.2017 1407).

Зарубіжна література

Навчальна програма «Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10-11  класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Англійська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Біологія

Навчальна програма для закладів середньої освіти «Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень.» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Географія

Навчальна програма «Географія. 10-11 класи». Рівень стандарту. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Хімія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Фізика

Навчальна програма «Фізика 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Локтєва В. М..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)

Астрономія

Навчальна програма «Астрономія 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Яцківа Я. Я. (наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)

Історія України

Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи»           (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Всесвітня історія

Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.11.2017 № 1407)

Громадянська освіта

Навчальна програма «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво.10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Захист України

Навчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Інформатика

Навчальна програма «Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи»             (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (рівень стандарту) (автори М. В. Тимчик, Є. Ю. Алексєйчук) (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

11 клас

Українська мова

Навчальна програма «Українська мова (рівень стандарту). 10-11 класи»  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Українська література

Навчальна програма «Українська література (рівень стандарту). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Алгебра

Навчальн програма  «Математика  (рівень стандарту,  профільний рівень). 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407).

Геометрія

Навчальна програма «Математика (рівень стандарту, профільний рівень). 10-11 класи» ( наказ МОН України від 23.10.2017 1407).

Зарубіжна література

Навчальна програма «Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10-11  класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Англійська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту. Іноземні мови. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Біологія

Навчальна програма для закладів середньої освіти «Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень.» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Географія

Навчальна програма «Географія. 10-11 класи». Рівень стандарту. Профільний рівень. (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Хімія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

Фізика

Навчальна програма «Фізика 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Локтєва В. М..(наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)

Астрономія

Навчальна програма «Астрономія 10-11» (Рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу НАН України під керівництвом Яцківа Я. Я. (наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)

Історія України

Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи»   (наказ МОН України від 21.02.2019 236)

Всесвітня історія

Навчальна програма «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи» (наказ МОН України від 23.11.2017 № 1407)

Мистецтво

Навчальна програма для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво.10-11 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Захист України

Навчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) ( наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Інформатика

Навчальна програма «Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи»  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Фізична культура

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи» (рівень стандарту) (автори М. В. Тимчик, Є. Ю. Алексєйчук) (наказ МОН України від 23.10.2017 1407)

 

V. опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

     Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-                   урок формування компетентностей;

-                   урок розвитку компетентностей;

-                   урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-                   урок корекції основних компетентностей;

-                   комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх послідовність, взаємозв'язки між ними. Характер елементів структури визначається завданнями, які слід постійно вирішувати на уроках певного типу, щоб найбільш оптимальним шляхом досягти тієї чи іншої дидактичної, розвиваючої та виховної мети уроку. Визначення і послідовність цих завдань залежать від логіки і закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань відрізняється від логіки формування навичок і вмінь, а тому і різниться структура уроків відповідних типів. Кожний тип уроку має свою структуру. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарт та окремих предметів протягом навчального року. Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проекти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

За потреби заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною освітньою траєкторією. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу (закладів) освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів, інтегрованих курсів обов’язкового освітнього компонента типового навчального плану. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття базової середньої освіти, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Оцінювання результатів навчання учнів має бути зорієнтованим на ключові компетентності і наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-об’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

При виконанні обов’язкового виду роботи учителі мають розробленні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН. Інформація про критерії оцінювання доноситься до учнів у різних формах: в усній формі, шляхом розміщення на інформаційному стенді у класі, на шкільному сайті у розділі «Навчально-виховна робота/Критерії оцінювання здобувачів освіти».

Упродовж навчання в 1-4 класах здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти 1 4 класів виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 1-2 класах вербальною оцінкою, у 3-4 класах рівневою оцінкою, у 5 класі – протягом вересня-вербально, протягом жовтня – рівнево, протягом листопада-травня за 12-бальною ситемою оцінювання,(№289 від 01 квітня 2022),  на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.09.2022 №1).

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів освіти початкової освіти (додаток 1 наказу МОН України від 13.07.2021 813). Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно, має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. Результати формувального оцінювання виражаються вербальною оцінкою учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. При цьому учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні. Оцінювальне судження вчителя слугує зразком для наступних оцінювальних суджень учнів під час само оцінювання і взаємооцінювання. У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу протягом навчального року рекомендується проводити тематичні діагностувальні роботи. Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання фіксуються у зошитах для тематичних діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того предмета вивчення, на якому виконували роботу, повідомляючи учням та їхнім батькам.

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік. Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть бути результати виконання тематичних діагносту вальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання. Підсумкова оцінка за рік визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання. Підсумкова (річна) оцінка фіксується у класному журналі та свідоцтвах досягнень учнів.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

 Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є:

1) формувальне (поточне) оцінювання;

2) підсумкове оцінювання (семестрове та річне);

3) державна підсумкова атестація учнів;

4) зовнішнє незалежне оцінювання.

 Формувальне (поточне) та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам освітньої програми закладу освіти, вибір їх форм, змісту та способу здійснюють педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

 Формувальне (поточне) та семестрове оцінювання  здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання. 

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень і відображається у свідоцтві досягнень, що видається   учневі.

Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, оцінюються відповідно до вимог індивідуальних навчальних програм.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію на кожному рівні повної загальної середньої освіти, крім випадків, визначених законодавством.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників на кожному ступені навчання визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання може проводитися достроково або в екстернатній формі (у відповідному закладі).

 

 

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5 класу,

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту

Рівні результатів навчання

Бал - Загальна  характеристика

І. Початковий

1. Учень/учениця розрізняє об'єкти вивчення.

2. Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

3. Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ. Середній

4. Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію.

5. Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило.

ІІІ. Достатній

6. Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком.