Положення про раду

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної    ради № _1_

від «_23_» ___08____ 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ____

від «___» ______ 2023 р.

Директор: _______ Володимир ТКАЧ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про РАДУ

 

САЛЬНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

Уланівської сільської ради

 

 

 

 


І. Загальні положення

1.1. Рада закладу освіти (далі – рада) – це  постійно  діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.2. У  своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом закладу освіти, цим Положенням.

ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності ради

2.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації   і  гуманізації  освітнього процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів,  батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та  удосконалення освітнього процесу;

формування позитивного   іміджу   та   демократичного   стилю  управління закладом освіти;

розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією освітнього процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності освітнього процесу увзаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватнимиінститутами;

визначення стратегічних    завдань,   пріоритетних   напрямів розвитку закладу освіти та сприянняорганізаційно-педагогічному забезпеченню освітнього  процесу;

формування виховного середовища;

створення належного  педагогічного  клімату   в   закладі освіти;

сприяння духовному,  фізичному розвитку здобувачів освіти та  набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо  вдосконалення  навчання та  виховання учнів,  творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації    дозвілля    та   оздоровлення   здобувачів освіти;

ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;

стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських  зв'язків    між    родинами здобувачів освіти  та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада закладу освіти діє на засадах:

законності, гласності;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства.

 

 

ІІІ. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До   ради   обираються   пропорційно   представники  від педагогічного колективу, здобувачів освіти II-III ступенів навчання,  батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її  чисельність  визначаються  загальними  зборами  (конференцією) закладу освіти.

Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами (конференцією).

3.2. На  чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада  працює  за  планом,  що  затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду закладу освіти голова,  який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання   ради   може  скликатися  її  головою  або  з ініціативи директора закладу освіти, власника (засновника), а також членами ради.

3.6. Для  вирішення  поточних  питань  рада  може  створювати постійні  або  тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.  Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени  ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов'язаної з організацією освітнього процесу,  проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення  ради  приймається  простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі  рівної  кількості  голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради,  що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу освіти,  доводяться в 7-денний   термін   до   відома   педагогічного колективу,  здобувачів освіти,   батьків   або   осіб,   які   їх   замінюють,   та громадськості.

3.10. У разі  незгоди  адміністрації  закладу освіти  з рішенням  ради  створюється  узгоджувальна комісія,  яка розглядає спірне питання.

До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти .

3.11. Рада закладу освіти:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

вносить пропозиції щодо  зміни  типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує  план  роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

разом з  адміністрацією  здійснює  контроль   за   виконанням Статуту закладу освіти;

затверджує режим роботи закладу освіти;

сприяє формуванню    мережі   класів закладу освіти, обґрунтовуючи  її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади   та місцевого самоврядування;

приймає рішення   спільно   з    педагогічною    радою    про представлення  до  нагородження  випускників  закладу освіти золотою медаллю «За високі  досягнення  у  навчанні»  або  срібною медаллю   «За   досягнення   у  навчанні»  та  нагородження  учнів похвальними  листами  «За  високі  досягнення   у   навчанні»   та  похвальними  грамотами  «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

разом із   педагогічною  радою  визначає  доцільність  вибору навчальних  предметів  варіативної  частини   робочих   навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради,  інформацію  директора  та  його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

бере участь   у   засіданнях  атестаційної  комісії  з  метою обговорення  питань  про  присвоєння   кваліфікаційних   категорій педагогічним працівникам;

виносить на  розгляд  педагогічної   ради   пропозиції   щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з здобувачами освіти;

виступає ініціатором  проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;

сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні житлово-побутових  умов  учнів,   які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання  здобуття  обов'язкової повної загальної середньої освіти здобувачами освіти;

організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;

розглядає звернення  учасників  освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

3.12. Статутом  закладу освіти можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу,  що не  суперечать  чинному законодавству.