Положення про піклувальну раду

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної    ради № _1_

від «_23_» ___08____ 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ____

від «___» ______ 2023 р.

Директор: _______ Володимир ТКАЧ

 


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ

 

САЛЬНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

Уланівської сільської ради

 

 


І. Загальні положення

1.1. Піклувальна  рада – це  орган   самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади,  підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих  громадян  з метою   залучення   громадськості  до  вирішення  проблем  освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Сальницького ліцею Уланівської сільської ради.

1.2. У   своїй   діяльності   піклувальна   рада    керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими   нормативно-правовими   актами,  що регулюють  діяльність закладів загальної  середньої  освіти,   цим Положенням.

ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

2.1. Метою  діяльності  піклувальної  ради   є   забезпечення доступності   повної загальної   середньої   освіти  для  всіх  громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   закладами освіти,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання здобувачів освіти у закладі освіти;

сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та   лікувально-оздоровчої   бази  закладу освіти;

сприяння організації  та  проведенню заходів,  спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

організація дозвілля  (конкурси,  вечори,  спортивні змагання тощо)   та   оздоровлення   здобувачів освіти,    педагогічних працівників;

сприяння створенню  та   раціональному   використанню   фонду  загальнообов'язкового навчання;

сприяння виконанню чинного законодавства щодо  обов'язковості повної загальної середньої освіти;

запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами  здобувачів освіти та закладом освіти;

сприяння соціально-правовому захисту  учасників освітнього  процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав    людини,    поєднання    інтересів   особи, суспільства;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

законності, гласності.

ІІІ. Створення піклувальної ради та організація її  діяльності

3.1. Піклувальна   рада  створюється  за  рішенням  загальних зборів  (конференції)  або  ради  закладу освіти.

3.2.  Піклувальна  рада  формується  у  складі  7-15  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  закладів освіти,  окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може  створювати  комісії,  ініціативні групи,   до   складу   яких  входять  представники  громадськості, педагогічного колективу,  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на  загальних  зборах (конференції)   закладу освіти  шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках,  коли  хтось  із  членів  піклувальної  ради вибуває,   на   загальних   зборах  (конференції)  на  його  місце обирається інша особа.

3.7. Очолює  піклувальну раду голова,  який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа  членів  піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але,  як правило,  не менше ніж  чотири  рази  на  рік.  Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної  ради  приймається   простою   більшістю голосів.

3.10. Піклувальна  рада  інформує  про  свою   діяльність   у доступній  формі  на зборах,  у засобах масової інформації,  через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення  піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до  відома  колективу  закладу освіти, батьків,   громадськості.  Їх  виконання  організовується  членами піклувальної ради.

3.12. Не  допускається  втручання  членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди директора закладу освіти.

IV. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника закладу освіти,   загальних   зборів (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,        наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної      та      лікувально-оздоровчої       бази закладу освіти;

сприяти залученню     додаткових     джерел      фінансування закладу освіти;

вживати заходи   до   зміцнення    матеріально-технічної    і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу;

сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних  працівників, здобувачів освіти;

брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються роботи закладу освіти,  з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.