Положення про динамічні творчі групи

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної    ради № _1_

від «_23_» ___08____ 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ____

від «___» ______ 2023 р.

Директор: _______ Володимир ТКАЧ


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про динамічні творчі групи

 

САЛЬНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

Уланівської сільської ради

 

 

 


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про динамічні творчі групи (далі - Положення) у Сальницького ліцею Уланівської сільської ради (далі – заклад) передбачає багатопланову роботу з метою безперервного зростання професійного розвитку педагогічних працівників, створення окремих груп педагогів, які цікавляться однією фаховою методичною проблемою, та займаються її вивченням, освоєнням, упровадженням.

1.2. Положення розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, Статуту закладу освіти та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України в галузі освіти.

1.3. Метою даного Положення є безперервне зростання професійного розвитку педагогічних працівників Сальницького ліцею Уланівської сільської ради.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ДИНАМІЧНИХ ТВОРЧИХ ГРУП

2.1. Динамічні творчі групи педагогічних працівників – це групи педагогів, які цікавляться однією фаховою методичною проблемою, та займаються її вивченням, освоєнням, упровадженням.

2.2. Динамічна творча група – одна з  групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи закладу освіти.

2.3. Уся діяльність динамічної творчої групи здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи  як на поточний період, так і на перспективу і передбачає багатопланову роботу з метою безперервного зростання професійного розвитку педагогічних працівників.

2.4. Зміст роботи динамічної творчої групи має інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

2.5. У своїй роботі динамічна творча група підзвітна методичній та педагогічній радам закладу освіти.

 

ІІІ. Мета динамічних творчих груп

3.1. Метою динамічної творчої групи є підвищення фахової компетентності педагогічних працівників . Участь педагогічного працівника у такій групі дає йому змогу займатися дослідженням цікавої теми, реалізувати себе, поділитися своїм досвідом з іншими, самовдосконалюватися і може бути визнана педагогічною радою як підвищення кваліфікації.

 

IV.Завдання динамічних творчих груп

4.1. Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної,загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів динамічної групи з метою підвищення якості освіти.

4.2. Обмін досвідом педагогічної діяльності членів групи

4.3. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогічних працівників,здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

4.4. Підвищення рівня фахової майстерності.

 

V. Напрямки діяльності динамічних творчих груп

5.1. Обмін досвідом щодо методичної проблеми.

5.2. Організація реферативно-дослідницької роботи вчителів (вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

5.3. Розробка методичної документації (програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо) щодо піднесення якості освітнього процесу.

 

VI. Організація роботи динамічних творчих груп

6.1. Динамічну творчу групу очолює вчитель, добре обізнаний з даною методичною проблемою.

6.2. Засідання проводяться 4-5 разів упродовж  навчального року.

6.3. Загальний контроль за роботою динамічних творчих груп здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

6.4. У рамках засідань динамічних груп використовуються такі форми організації: круглі столи, майстер-класи, взаємовідвідування уроків.

 

VII. Ведення документації і звітність

7.1. Діяльність динамічних творчих груп передбачає наявність документів: план роботи на навчальний рік; список членів динамічної групи; протоколи засідань груп; матеріали, розглянуті на засіданнях(доповіді виступів,методичні рекомендації,із досвіду роботи, власні розробки вчителів

7.2. Аналіз про діяльність динамічної творчої групи подається методичній або педагогічній  раді наприкінці навчального року

 

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Педагогічні працівники Сальницького ліцею Уланівської сільської ради мають знати Положення про динамічні творі групи. Заклад освіти забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

8.2. Положення про динамічні творчі групи Сальницького ліцею Уланівської сільської ради, затверджується педагогічною радою закладу освіти та вводиться в дію наказом директора закладу освіти.

8.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу освіти та вводяться в дію наказом директора закладу освіти.