Положення про академічну доброченість

 

Схвалено                                                                        Затверджую

Педагогічною радою закладу                                    Наказ № 67 від 03.09.2019.     

Протокол №01 від 30.08.2019                          директор    навчального закладу

                                                                                                    С.Грубський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про академічну доброчесність у Комунальному закладі «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІступенів с.Сальниця» (далі Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти Комунальному закладі «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІступенів с.Сальниця»  далі  -    КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця»

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про захист суспільної моралі», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту  та Правил внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІступенів с.Сальниця»  та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів в галузі освіти.

1.3. Положення спрямоване на дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця» (освітній, науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Норми цього Положення закріплюють правила етичної поведінки безпосередньо у трьох основних сферах - освітній, науковій та виховній.

1.5. Дія цього Положення поширюється на всю академічну спільноту і КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця»  є для неї обов'язковою до виконання.

 

2.Поняття, принципи та норми академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування й розвиток самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

2.2. Забезпечення академічної доброчесності в КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця»  базується на принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості, толерантності, сумлінності, професіоналізму, партнерства і взаємодопомоги, взаємоповаги і довіри, відкритості й прозорості, відповідальності.

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти передбачає:

- дотримання норм Конституції України; чинного законодавства України в сфері освіти й інших норм законодавства України; нормативних актів;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- патріотичну відданість Україні та школі;

- збереження національних і культурних традицій, примноження наукової й духовної скарбниці школи;

- принципове реагування на всі порушення цього Положення;

- взаємоповагу всіх учасників освітнього процесу та академічної спільноти, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, віросповідання, філософських переконань, соціального стану та інших ознак;

- демократичні відносини між представниками академічної спільноти;

- об'єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;

- якісне виконання своїх функціональних обов'язків;

- дотримання вимог наукової сумлінності в усіх видах науково-освітньої діяльності;

- не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформаційної діяльності та звернення громадян;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами

освіти;

- уникнення дій на основі приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- використання в освітній або дослідницькій діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та сумлінне посилання на них;

- уникнення фальсифікування або фабрикування інформації, наукових результатів з їх наступним використанням у роботі;

- виключення із практики академічної діяльності проявів хабарництва за отримання будь-яких переваг у освітній діяльності;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- оперативне інформування адміністрації школи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам учасників освітнього процесу.

2.4. Формами проявів недотримання академічної доброчесності є:

- академічний плагіат;

- академічне шахрайство;

- виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (будь-яких видів перевірних робіт, навчальної літератури);

- академічна фальсифікація та фабрикація;

- публікація вигаданих результатів навчання дітей, будь-яких даних із питань освітнього процесу;

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

- академічний обман;

- академічне хабарництво;

- протиставлення приватних інтересів інтересам школи та педагогічної, науково- педагогічної спільноти;

- приватний інтерес.

2.4.1. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є: - використання матеріальних наукових джерел без посилання на них ; - списування та використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або друкованих та технічних засобів; - проходження процедур контролю знань підставними особами; - повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової, дипломної тощо); - повторна публікація своїх наукових результатів.

2.4.2. Академічний обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

2.4.3.Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. Неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

2.4.4. Протиставлення приватних інтересів інтересам школи, педагогічної спільноти - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.4.5. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

2.5. Норми та правила академічної доброчесності педагогічних, працівників:

2.5.1.Поважати права та свободи студентів і колег відповідно до українських та міжнародних правових норм, суспільної моралі та професійної етики.

2.5.2 Бути носієм моралі, її виразником і захисником, прикладом високої культури, професійної майстерності й здорового способу життя.

2.5.3. Сповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у педагогічній, науково-дослідницькій та виховній діяльності.

2.5.4. Діяти відкрито і прозоро у всіх сферах шкільного життя.

2.5.5. Постійно працювати над підвищенням свого професійного, інтелектуального, культурного рівня, проявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання службових обов'язків, передавати свій досвід колегам.

2.5.6.Зміцнювати культуру освітньої сумлінності у всіх видах педагогічної (чи наукової) діяльності, дотримуючись етичних норм. Усвідомлювати відповідальність за виникнення небезпеки для окремої людини, суспільства, економіки або природи, яку може заподіяти застосування неперевірених нових наукових знань. ,

2.5.7.Забезпечувати бездоганну чесність та прозорість на всіх стадіях будь-якого (навчального, наукового) дослідження, вважати неприпустимим прояви плагіату, само плагіату, фабрикування та фальшування даних.

2.5.8.Практикувати інноваційні педагогічні технології, спрямовані на гармонійне поєднання світоглядних, комунікаційних, компетентнісних аспектів, розвиток активного інтелекту й соціальної корисності особистості.

2.5.9.Науково обґрунтовувати використання віртуальних технологій в освітньому процесі, не допускати проявів шкідливого впливу на свідомість людини, експлуатації її інтелекту, підміни істинного знання віртуальним захопленням.

2.5.10.Формувати гнучкі науково-освітні програми й курси, адаптовані у середовище сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, дотримуючись принципу інформаційної цінності та етики.

2.5.11.Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне заняття, не допускати безпринципності в освітньому процесі, дотримуючись педагогічного такту. Формувати на заняттях дух взаємного порозуміння, партнерства та доброзичливості.

2.5.12.Об'єктивно оцінювати знання учнів, не допускаючи особистої неприязні, впливу родини, друзів чи службових осіб.

2.5.13.Поважати думку здобувача освіти і підтримувати учнівські пропозиції, спрямовані на утвердження академічних чеснот. Підтримувати дітей у будь-яких позитивних починаннях і сприяти розкриттю їх творчого потенціалу.

2.5.14.Не створювати учням на заняттях чи іспитах сприятливих умов для списування, використання недозволених матеріалів, фальсифікації даних під час складання іспитів, заліків, захистів власних творчих робіт.

2.5.15. Проводити просвітницьку роботу, виховувати сучасних професіоналів на засадах гуманізму та патріотизму.

2.6. Норми та правила академічної доброчесності здобувачів

освіти

2.6.1.Усвідомлювати своє покликання як учня школи здобути повну загальну середню освіту і бути корисним суспільству.

2.6.2.Гідно нести звання учня, представляти свій освітній заклад, захищати його честь і сприяти створенню його позитивного іміджу.

2.6.3.Сповідувати принципи академічної свободи, інтелектуальної самостійності та відповідальності. Ініціювати пропозиції, спрямовані на удосконалення освітньої роботи, гуманізацію освітнього процесу та організацію внутрішнього життя академічної спільноти.

2.6.4.Підтверджувати свій рівень сумлінності у всьому освітньому процесі: сумлінно відвідувати школу, виконувати графік освітнього процесу, своєчасно виконувати всі завдання з усіх навчальних предметів.

2.6.5.Не допускати проявів академічної нечесності: прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб під час складання будь - якого виду підсумкового контролю; наклепи на інших учнів та педагогів; використання родинних або службових зв'язків для отримання позитивної чи вищої оцінки; списування під час виконання будь-якого виду контролю.

2.6.6.Не пропонувати неправомірну винагороду педагогам при оцінюванні результатів виконання навчальних, завдань тощо.

2.6.7.Не допускати хибного трактування колективізму під час уроку, зокрема будь-якого виду контролю тощо.

2.6.8.Сповідувати належну культуру сумлінності під час здійснення всіх видів освітньої діяльності, не допускати плагіату в творчих працях.

2.6.9. Не здійснювати самовільно аудіо чи відео запису навчальних занять (уроків, екскурсій та ін. видів освітньої діяльності).

2.6.10. Поважати педагога як людину, особистість, і співпрацювати для утвердження академічних чеснот, розвитку творчо-освітніх новацій і захисту суспільної моралі.

2.6.11. Розвивати в собі лідерські якості, вміння працювати в команді та духовно-інформаційну мобільність.

2.6.12.Дотримуватись культури поведінки й спілкування, відстоювати морально-етичні принципи і стандарти, цивілізовані підходи і норми світосприйняття.

2.6.13.Бути зібраним, охайним, шляхетним у буденному житті, підтримувати відповідний зовнішній вигляд.

2.6.14.Створювати і підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у студентському середовищі, бути толерантним.

2.6.15.Проявляти активну життєву позицію; бути ініціативним у всіх сферах життя академічної спільноти  навчального

2.6.16.Бережливо ставитися до шкільного майна та його інфраструктури, дотримуватися чистоти і порядку в усіх приміщеннях школи та на її території.

3.Попередження недотримання академічної доброчесності

Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності  в КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця» використовується комплекс профілактичних заходів:

- ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників та інших членів академічної спільноти із цим Положенням;

- інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників та інших членів академічної спільноти про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- проведення заходів інформаційно-консультативного спрямування (семінари, конференції, лекції, бесіди, круглі столи тощо) із здобувачами освіти з питань інформаційної діяльності школи, правильності написання творчих (наукових, навчальних та ін) робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

- контроль членів адміністрації школи, керівників шкільних методичних об’єднань, класних керівників, учителів - предметників за правильним оформленням посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо при підготовці творчої (наукової) роботи.

4.Відповідальність за порушення академічної доброчесності.

За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Звернення учасників освітнього процесу до директора школи щодо

порушення одним із них правил академічної доброчесності розглядається комісійно із залученням представників профспілкового комітету, учнівської та батьківської громадськості (при потребі).

 

  Всі новини

  Контакти

  Адреса: 22022
  Вінницька область Хмільницький район с.Сальниця
  Тел.: 39-1-71

  Email: school_salnitsa@ukr.net